22 juli 2016

Algemene beschouwingen PvdA Vlagtwedde

Betaalbaar wonen, voldoende werk, goede zorg, onderwijs en een betaalbare gemeente zijn voor de PvdA speerpunten.

Lokale lastendruk
De gemeente Vlagtwedde staat er financieel goed voor. De rekening 2015 had weer een fors overschot. Het financieel perspectief naar de toekomst is gunstiger. Extra inkomsten uit de OZB dragen daar fors aan bij. Vlagtwedde wordt alsmaar duurder voor de burger. De PvdA wil er voor waken dat de lastendruk nu en na herindeling verder oploopt.

Onderwijs
De PvdA vindt een breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente van belang. Daarvoor moeten onze scholen beschikken over goede huisvesting. Een verbouwing van de RSG in Ter Apel is noodzakelijk, maar er dient een goede afweging gemaakt te worden tussen enerzijds de wensen en belangen van de school en haar leerlingen en anderzijds de ‘financiële polsstok’ van de gemeente.  De PvdA wil de verschillende alternatieven tegen elkaar afwegen.

Wonen
Er zijn te weinig sociale huurwoningen in onze gemeente. Veel jongeren en gezinnen vertrekken uit onze gemeente omdat ze hier geen huis kunnen krijgen. Daarnaast moeten wij ruim veertig statushouders huisvesten het komende jaar. De PvdA wil daarom dat er afspraken komen met de woonstichtingen om meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor onze burgers.

Werkgelegenheid
De PvdA staat voor werkgelegenheid. Wij willen dat de gemeente zich blijft inzetten voor werkgelegenheidsprojecten om meer duurzame arbeidsplaatsen te vinden voor onze burgers. Daarnaast willen wij dat startende ondernemers en ZZP-ers kansen krijgen voor het leveren van diensten aan onze gemeente.

Wedeka
De sociale werkvoorziening is een belangrijke werkgever voor inwoners met een arbeidsbeperking. Het rijk heeft 18 miljoen euro toegezegd voor de werkvoorziening. De PvdA waakt dat het bedrag terecht komt waar het hoort