Bellingwedde

 • Herindelingsproces Bellingwedde / Vlagtwedde

De PvdA afdeling Bellingwedde is van mening dat de inmenging van de provincie in het herindelingsproces Bellingwedde – Vlagtwedde de zorgvuldigheid van het reeds ingezette herindelingsproces ondermijnt.  Dit vinden wij onverantwoord en onbehoorlijk bestuur van Gedeputeerde Staten.

Juist Bellingwedde en Vlagtwedde tonen bestuurskracht, zeker als het gaat om de herindelingsprocedure. Zowel Bellingwedde als Vlagtwedde hebben deze procedure gezamenlijk opgestart en doorlopen deze procedure zeer zorgvuldig, waarbij continue getoetst wordt aan het beleidskader gemeentelijke herindeling.

Een beleidskader waar o.a. nadrukkelijk in staat omschreven dat een herindeling van onderop moet komen. Ook voeren beide gemeenten gesprekken over de herindeling met de omliggende gemeenten. Het beeld wat de heer Wilpstra schetst alsof er niet met elkaar gepraat wordt in Oost-Groningen is pertinent onjuist!

In januari 2014 hebben beide gemeenteraden unaniem besloten tot het opstarten van een Arhi procedure op basis van het vastgestelde herindelingsontwerp “Westerwolde”. Dit historisch moment was ter afsluiting van een lang en zorgvuldig proces van verkennen en voorbereiden en gelijktijdig  de start van de afsluitende fase om met ingang van 1 januari 2018 te komen tot een nieuwe gemeente “Westerwolde”. Direct na de unaniem genomen besluiten door beide gemeenteraden heeft de provincie Groningen beide gemeenten onder preventief toezicht geplaatst. Een logisch besluit dat volledig in overeenstemming is met de wet Arhi. Dit besluit laat zien dat de provincie Groningen het herindelingsbesluit van Bellingwedde en Vlagtwedde erkent en dit besluit zorgvuldig door de lopende procedure zal gaan leiden.

Wat schetst echter onze verbazing in juli 2014! Een half jaar na genomen besluiten in Bellingwedde en Vlagtwedde krijgen beide gemeenten van de provincie een brief met de mededeling dat zij hun Arhi procedure moeten stopzetten omdat de provincie nu een Arhi herindelingsprocedure gaat opstarten.

De provincie laat hier zien dat zij onzorgvuldig in het proces omgaan met reeds genomen besluiten. Verder roept de inhoud van de brief alleen maar vragen op in plaats van duidelijkheid. Past dit bij de rol van de provincie?

Indien de provincie de herindelingsprocedure opstart moet ook definitief bekend zijn hoe de vlekkenkaart volgens de provincie eruit moet komen te zien. Hier is de provincie niet transparant over!

Wat blijft nu over van de waardering van herindelingscriterea als “draagvlak” en “een herindeling moet van onderop komen”?

Een dag voordat de brief van GS werd verzonden heeft de gedeputeerde Bote Wilpstra nog gesproken met de lokale bestuurders in Bellingwedde en Vlagtwedde, echter heeft niets gezegd over het voornemen tot stopzetten Arhi procedure en opstarten Arhi procedure door de Provincie. Dit geeft aan hoe ongenuanceerd en buitenproportioneel de provincie in dit herindelingsdossier opereert.

Overeenkomstig het aangepaste beleidskader herindeling van 2013 (ten opzichte van 2011) kan de provincie inderdaad een modererende rol op zich nemen, maar wel onder voorwaarden. Dit is een verruiming ten opzichte van het beleidskader herindeling van 2013.

“Provincies hebben ook een bovenregionale verantwoordelijkheid die uitgaat boven de belangen van afzonderlijke gemeenten. De invulling van deze verantwoordelijkheid kan voor de provincie aanleiding zijn zelf het initiatief te nemen of een initiatief van gemeenten over te nemen als gemeenten na een lange discussie zelf niet tot een herindelingsvoorstel komen, terwijl versterking van de gemeentelijke bestuurskracht wel nodig is.”, aldus Minister Plassterk.

De initiërende rol van de provincie ten opzicht van Bellingwedde – Vlagtwedde gaat niet op, immers  beide gemeenten zijn zelf gezamenlijk tot een herindelingsvoorstel gekomen. Sterker nog, beide gemeenten hebben gezamenlijk een herindelingsontwerp vastgesteld en een herindelingsproces conform wet Arhi opgestart. Dit is unaniem besloten in beide gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde.

Versterking van de gemeentelijk bestuurskracht staat los van de grootte van de gemeente. Hierover staat in de aanbiedingsbrief van 2011 bij het beleidkader herindeling:  “er is geen causaal verband tussen de bestuurlijke schaal (inwonersaantal) en gemeentelijke bestuurskracht”.

 Over evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen wordt het volgende gezegd

“Evenwichtige bestuurlijke verhoudingen houden in dat de nieuwe gemeente een bestuurlijke partner is die in staat is een meerwaarde te leveren bij het oppakken van regionale opgaven en taken, in samenwerking met andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie. Tevens moet worden voorkomen dat een herindelingvoorstel leidt tot ‘restproblematiek’. Dat wil zeggen door de vorming van een nieuwe gemeente omliggende gemeenten niet onnodig in hun ontwikkeling mogen worden belemmerd, waardoor het toekomstperspectief van deze gemeenten ongunstig wordt beïnvloed.”

Centrale vragen hierbij zijn of de nieuwe gemeente Westerwolde (25.000 inwoners / 281km²) een bestuurlijke partner is bij het oppakken van regionale opgaven en taken in samenwerking met andere gemeenten?  en of de nieuwe gemeente Westerwolde de omliggende gemeenten onnodig in hun ontwikkeling belemmerd?

Zowel Bellingwedde als Vlagtwedde laten zien dat zij degelijke en gelijkwaardige bestuurlijke partners zijn als het gaat om regionale opgaven, maar ook bovenregionale opgaven. Als voorbeelden dient de aanpak van ‘krimp en leefbaarheid’, invoering van de jeugdzorg (in provinciaal verband), opzetten gezamenlijke ICT dienst en Regionale Uitvoeringsdienst Groningen (RUD). Dit zal met de nieuwe verhoudingen worden voortgezet. Omliggende gemeenten worden hierdoor niet onnodig in hun ontwikkeling belemmerd. Zowel nu afzonderlijk (Bellingwedde en Vlagtwedde) als gezamenlijk (Westerwolde) blijft samenwerking nodig. Dit staat los van de grootte van de nieuw te vormen gemeenten.

Totaal bezien en alle argumenten gewogen vinden wij dat de initiërende rol van de provincie ten aanzien van Bellingwedde en Vlagtwedde (Westerwolde) volledig overbodig is en te kwalificeren is als onzorgvuldig en onverantwoord.

De PvdA Bellingwedde gelooft niet in een opgelegde democratie van bovenaf, maar in een democratie die van onderaf komt. Daarom is de PvdA vóór een gemeente ‘Westerwolde’.

Een gemeente Westerwolde met zeer veel draagvlak onder de inwoners waar de lokale politiek en lokaal bestuur dicht bij de inwoners en burgers staat. Maar ook een gemeente die past binnen (toekomstige) regionale verhoudingen en een gemeente die toekomstbestendig is.

Daarom vinden wij dat het reeds in gang gezette proces zorgvuldig doorlopen dient te worden en niet stopgezet kan worden.

 

 • Stevige impuls nodig voor “De Meet” in Bellingwolde

Tijdens de algemene beschouwingen gehouden op 3 juli 2014 heeft de PvdA Bellingwedde duidelijk gemaakt dat er een stevige impuls nodig is voor “De Meet” in Bellingwolde.

De PvdA wil inzetten op een nieuwe voorgevel met een nieuw terras dat uitnodigend werkt om bij “De Meet” een kop koffie te drinken, te eten of zelfs een feest te vieren.
“De Meet verdient de uitstraling en onze inwoners verdienen daarbij een passende beheerder die ook de sfeer en uitstraling weer terug kan geven”, aldus Stienus Melis
Wij kunnen hier niet meer mee wachten, deze impuls is nu nodig! Het College heeft aangegeven dit voortvarend op te pakken.

 

 • Openbare verlichting

Op initiatief van de PvdA Bellingwedde wordt de haalbaarheid voor aanbrengen van openbare verlichting aan de doorgaande fietsroutes voor schoolgaande kinderen tussen Bellingwolde en Blijham alsmede tussen Wedde, Wedderbergen en Wedderveen nader onderzocht

Tijdens de algemene beschouwingen van 3 juli 2014 heeft de PvdA Bellingwedde het College om aandacht gevraagd voor het aanbrengen van openbare verlichting tussen Bellingwolde en Blijham en vanaf Wedde door de Wedderbergen naar Wedderveer, zodat onze schoolgaande kinderen een veilige doorgang vanaf hun woning naar school hebben.

“Deze wens staat hoog op ons lijstje. Veel schoolgaande kinderen maken gebruik van de parallelweg tussen Bellingwolde en Blijham, alsmede van het fietspad tussen Wedde door de Wedderbergen naar Wedderveer. Wij willen door het aanbrengen van energiezuinige openbare verlichting een zo veilig mogelijke doorgang voor onze jeugd naar school”, aldus Stienus Melis.

Als PvdA hebben wij er voor gekozen om deze wens kenbaar te maken tijdens de algemene beschouwingen. Het College heeft toegezegd dit nader te onderzoeken.

 

 • Algemene beschouwing van de fractie PvdA, gemeente Bellingwedde

De PvdA heeft al meerdere raadperiodes aangegeven dat stilstand achteruitgang is en vooruitgang is leven. Daarom heeft de PvdA in het verleden veel initiatief getoond om te investeren.


Investeren in bijvoorbeeld voor het behoud van een supermarkt in Bellingwolde, investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid door diverse bermen te verharden alsmede investeren in het mogelijk maken van de ontwikkeling van een zorgcentrum in Bellingwolde.

Bij veel van deze besluiten waren politiek partijen stevig tegen en hebben hier op basis van het creëren van emotie politiek een persoonlijk gewin bij behaald. De realiteit van nu is dat inwoners van Bellingwolde zeer tevreden zijn over de nieuwe supermarkt en onder de indruk zijn van het zorgcentrum.
Onze fractie is zeer verheugd over de positieve reacties uit Bellingwolde en voelen ons hierdoor gesterkt om onze koers te blijven voortzetten en ideeën voor het versterken van onze leefbaarheid en vitaliteit in de gemeente te blijven aandragen.

Voorzitter,
In de voorgaande algemene beschouwingen hebben wij aangegeven dat wij een gemeente zijn die voor belangrijke beleidskeuzes komt te staan. Beleidskeuzes die leiden tot financiële ombuigingen, maar ook beleidskeuzes die juist leiden tot investeringen ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Wij kunnen medio 2014 constateren dat door het college van het CDA, PvdA en VVD hier uitvoering aan wordt gegeven. Het college laat zien dat zij de decentralisaties voortvarend oppakt en de inwoners perspectief wil blijven bieden. Ook wil het college blijven investeren, investeren ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen, met als voorbeeld het hoefijzer II project.

Voorzitter, wij kunnen alleen maar constateren dat er weer een college zit die integraal werkt, eenheid uitstraalt, serieus is op de inhoud, maar bovenal ook plezier in het werk heeft en dit uitstraalt. Allemaal ingrediënten voor een stabiel bestuur.

Maar er zijn ook nog zorgen.
Zorgen over bijvoorbeeld Synergon. En als wij Synergon noemen, dan gaat het om de mensen.
Onlangs is het besluit genomen om de afdeling metaal te sluiten omdat deze afdeling negatieve cijfers laat zien van ca. EUR. 165.000,- per maand.
De nieuwe leden van het dagelijks bestuur zijnde de heer ‘tMannetje (Bellingwedde) en de heer Zwagerman (Oldambt) worden hier op een onaangename wijze mee geconfronteerd, maar een voorzitter van het dagelijks bestuur als de heer Hemmes die al veel langer meedraait is te verwijten dat hij op geen goede manier uitvoering heeft gegeven als voorzitter van het dagelijks bestuur. Alleen al door een relatie te leggen tussen de participatie wet en de sluiting van de metaal afdeling is ronduit misleidend te noemen. Het zou Synergon goed doen als de voorzitter van het dagelijks bestuur aan zelfreflectie gaat doen en de eer aan zichzelf houd door op te stappen. Onze fractie heeft geen vertrouwen meer in de heer Hemmes.
Waar wij nu de focus op willen leggen is dat Synergon weer een positieve bedrijfsvoering krijgt en positieve cijfers laat zien en een Synergon die gereed wordt gemaakt voor de invoering van de participatiewet, waarbij de kwetsbare groep mensen centraal staat. Wij roepen het college dan ook op om hier voortvarend, maar ook zorgvuldig mee om te gaan.
Dan onze dorpsraden.
Voorzitter, het doet ons goed dat de vorming van dorpsraden gestalte heeft gekregen.
Dorpsraden zijn een belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente.
Daarom vinden wij het belangrijk dat er nu een duidelijke visie wordt gemaakt over de rol van de dorpsraden. Wij roepen het college dan ook op om uiterlijk in 2014 een visie uit te werken en deze voor te leggen aan de raad.

Voorzitter, onze fractie heeft nog een aantal wensen.
Wij vinden het zeer belangrijk dat mede door het sterk aanwezige draagvlak zowel onder de inwoners als de scholen in Bellingwolde er plannen worden opgezet en uitgewerkt voor het realiseren van één nieuwbouw samenwerkingsschool nabij de Meet.
Wij hopen dan ook dat wij spoedig hierover een raadsvoorstel tegemoet kunnen zien.

Voorzitter dan zijn er nog andere wensen die wij graag willen verkennen en willen realiseren ter versterking van onze leefbaarheid en veiligheid door bijvoorbeeld het aanbrengen van openbare verlichting tussen Bellingwolde en Blijham en vanaf Wedde naar de Wedderbergen en naar Wedderveer, zodat onze schoolgaande kinderen een veilige doorgang vanaf hun woning naar school hebben. Ook onze ouderen zijn vitaal, maar durven door de slecht onderhouden voetpaden niet meer bij de weg. Daarom zien wij graag een voorstel tegemoet van het college ter verbetering van het onderhoud aan voetpaden in onze dorpen.
De heropening van jeugdsoos Veendiep of eventueel het realiseren van een jeugdsoos in de Meet staat hoog op onze wensenlijst. Wel onder voorwaarden met goede begeleiding om overlast te beperken.

De Meet:
Voor de Meet is een stevige impuls nodig.
Onze fractie wil inzetten op een nieuwe voorgevel met een nieuw terras dat uitnodigend werkt om bij de Meet een kop koffie te drinken, te eten of zelf een feest te vieren.
De Meet verdient de uitstraling en onze inwoners verdienen daarbij een passende beheerder die ook de sfeer en uitstraling weer terug kan geven. Wij roepen het college dan ook op om dit voortvarend op te pakken.

Herindeling
Wij zien uit naar de zienswijzen op ons herindelingsontwerp. Een herindelingsontwerp die tot stand is gekomen met een breed draagvlak van onderaf. Wij zien ook uit naar de definitieve besluitvorming om een nieuwe gemeente Westerwolde te realiseren. Onze fractie gaat voor een prachtige en toekomstbestendige gemeente Westerwolde. Gezamenlijk als Vlagtwedde en Bellingwedde stralen wij alle vertrouwen uit met als gevolg dat de zelfs de provincie, tweede kamer en tot eerste kamer ons alleen nog maar kan ondersteunen.

Voorzitter, wij feliciteren zowel Vlagtwedde als Bellingwedde met het verkrijgen van het keurmerk Cittaslow.

Voorzitter, leden van de raad, college en belangstellenden, ik sluit wederom af ….

De koers van de PvdA blijft één van kansen zien, mogelijkheden zoeken en de durf hebben om te blijven investeren ter versterking van de leefbaarheid en vitale dorpen.

Als fractie van de PvdA beogen wij een toekomstbestendige, vitale en sociale plattelandsgemeente met leefbare dorpen.

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid,

Stienus Melis
fractievoorzitter

 

 • Gezamenlijke 1 mei viering

Donderdag 1 mei hielden de afdelingen Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde weer de gezamenlijk 1 mei viering. Dit keer werd het gehouden in Cafe-restaurant de gelegenheid te Musselkanaal. Gast-spreekster was Agnes Jongerius.

 

 • PvdA, CDA en VVD vormen nieuwe coaltitie in Bellingwedde

De PvdA, CDA en VVD in Bellingwedde hebben vrijdag aan het einde van de middag een akkoord bereikt over een nieuw te vormen coalitie. De komende dagen zal het akkoord op hoofdlijnen nader worden uitgewerkt. De portefeuilles zijn evenwichtig verdeeld over drie wethouders. De beoogd wethouders zijn Bart Huizing (PvdA), Lea van der Tuin (CDA) en Wim ’t Mannetje (VVD). De benoeming van de wethouders vindt naar verwachting plaats tijdens een extra raadsvergadering op 8 mei.

De nieuwe coalitie zal de andere politieke partijen in de gemeenteraad vragen om input te leveren voor het coalitie akkoord. Iedere partij met een zetel in de gemeenteraad is namelijk democratisch gelegitimeerd. De nieuwe coalitie wil hiermee ruimte bieden aan de andere partijen en open staan voor hun ideeën.

 

 • PvdA, CDA en VVD in gesprek over mogelijke coaltitie

De PvdA Bellingwedde heeft na het tweede coalitiegesprek met de SP de mogelijkheid gekregen om in gesprek te gaan met het CDA en de VVD. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over de voorkeurscoalitie van deze partijen. In deze gesprekken is vast komen te staan dat er een voorkeur is voor een coalitie tussen PvdA, CDA en VVD. Deze nieuwe variant wordt in de komende week nader onderzocht.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart nam de SP in Bellingwedde, als grootste partij, het initiatief in de coalitiebesprekingen. In de eerste gespreksronde voerde de SP gesprekken met alle partijen. Twee weken later volgde de tweede gespreksronde met alleen PvdA, CDA en VVD. In het tweede gesprek met de PvdA werd duidelijk dat de SP haar eigen verkiezingsprogramma opzij schoof en aansluiting zocht bij het programma van de PvdA. De SP weigerde echter om duidelijkheid te geven over de mogelijke wethouder kandidaat, ondanks herhaalde verzoeken van de PvdA. De SP vroeg de PvdA wel om haar voorkeur uit te spreken voor een derde partij in de coalitie. Omdat de PvdA geen gesprekken had gevoerd met de andere partijen, kon zij geen voorkeur uitspreken. De SP heeft de PvdA de mogelijkheid gegeven deze gesprekken aan te gaan.

Op vrijdag 4 april heeft de PvdA gesprekken gevoerd met CDA en VVD. Zowel het CDA als de VVD gaven aan dat ook in de gesprekken die zij hebben gevoerd met de SP, de SP aansluiting zocht bij het verkiezingsprogramma van respectievelijk het CDA en de VVD. Ook gaf de SP geen duidelijkheid over de beoogd wethouder. De PvdA heeft hierdoor geen vertrouwen om te kunnen komen tot een stabiele coalitie met de SP.

Tijdens de gesprekken van de PvdA met de VVD en het CDA is wel duidelijk geworden dat deze partijen een voorkeur hebben voor een coalitie PvdA, CDA en VVD. Deze variant wordt de komende week nader onderzocht

 

 • Herindelingsplannen provincie Groningen staan haaks op landelijk beleid

De landelijke leiders van de politieke partijen hebben in het Radio 1 debat van afgelopen woensdag 5 maart aangegeven dat een fusie tussen gemeenten niet van bovenaf moet worden opgelegd. “Den Haag moet niet bepalen hoe de lijnen met betrekking tot herindelingen in het land lopen. De gemeenten gaan hier zelf over.” aldus Diederik Samson”De beste manier om te zorgen dat het nooit gebeurd is om het van bovenaf op te leggen. Van bovenaf opleggen doen we dus ook niet!” voegt hij daaraan toe. Ook Halbe Zijlstra (VVD) ondersteunt dit; “Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten worden nog belangrijker en intensiever. De VVD is geen voorstander van fusies van bovenaf. De dienstverlening aan de burger dient centraal te staan. Dit moet goed zijn en is onafhankelijk van de grootte van een gemeente. Dit kan een gemeente zijn met 10.000, 20.000 of 100.000 inwoners . De gemeente gaat hierover”. Volgens Sybrand van Haersma Buma (CDA) leveren blauwdrukken van bovenaf niet het beste bestuur op.

De provincie Groningen houdt tot op heden echter vast aan herindelingen met een blauwdruk van bovenaf. De provincie heeft via gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) laten weten dat als gemeenten zich niet aansluiten bij de blauwdruk van de commissie Jansen, het moment nadert dat de provincie het initiatief gaat overnemen. “Dit betekent dat we trajecten van individuele gemeenten kunnen stopzetten”, aldus Wilpstra.

Stienus Melis, lijsttrekker van de PvdA in Bellingwedde, is blij met de woorden van de leiders van de landelijke politieke partijen. De gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde hebben unaniem het besluit genomen tot een herindeling en de vorming van een nieuwe gemeente “Westerwolde”. Door de gemeenteraden wordt onderschreven dat samenwerking met andere gemeenten nodig blijft. De PvdA Bellingwedde is ervan overtuigd dat de problematiek in de provincie alleen goed aangepakt kan worden als herindelingen van onderaf tot stand komen. Gemeenten dienen elkaar daarbij te respecteren en te accepteren, maar bovenal elkaars gemeente gunnen.

De gemeente Oldambt ziet echter niets in de nieuwe gemeente Westerwolde. De gemeente heeft dit aangegeven in een brief aan de provincie. Volgens Oldambt sluit een nieuwe gemeente Westerwolde qua schaalgrootte niet aan bij mogelijke toekomstige omliggende gemeenten. Inmiddels hebben inwoners uit gebieden van de voormalige gemeente Onstwedde aangegeven graag te willen aansluiten bij de nieuwe gemeente Westerwolde.

De PvdA Bellingwedde is van mening dat de provincie Groningen haar koers moet wijzigen en zich moet conformeren aan de koers van de landelijke politieke partijen. Gemeenten dienen zelf over een herindeling te gaan. Het van boven af opleggen van gemeentelijke herindelingen zonder enige vorm van democratische legitimatie past niet bij een democratie van onderaf.

 • Stem PvdA Sterk en Sociaal

Samen, Bellingwedde – Menterwolde – Oldambt – Pekela – Stadskanaal – Veendam – Vlagtwedde, Sterk en Sociaal ! Stem 19 maart   PvdA !

 

 • Eerste canvas ronde

De gemeenteraadsverkiezingen 2014 staan voor de deur. De PvdA afdeling Bellingwedde is begonnen met het verspreiden van een nieuwsbrief. Op zaterdag 1 maart is de afdeling met zo’n 9 man begonnen met canvassen in de dorpen Wedde, Vriescheloo en Veelerveen. De bewoners werd een rode roos aangeboden als wel een folder met een zes tal speerpunten uit het verkiezingsprogramma.

Uit de foto blijkt dat afgelegen boerderijen niet werden overgeslagen.

Ondanks dat de dag druilerig begon knapte het weer zienderogen op. Tussen de middag was er een prima door mevrouw J. Melis verzorgde lunch.

Tijdens het canvassen ontstonden er met diverse bewoners stevige discussie over, vooral het landelijk beleid van de PvdA. Gelukkig zagen de meeste bewoners ook wel in dat wij als afdeling van de PvdA voor de gemeente en haar burgers bezig zijn.

Over het algemeen was het een zeer geslaagde dag die positief werd afgesloten bij ons medelid de heer H. Roupe.

Zaterdag 8 maart wacht ons een volgend canvas ronde in Bellingwolde en 15 maart waren wij door het dorp Blijham.

 

 • Gezamenlijke aftrap gemeenteraadsverkiezingen

Op zaterdagmiddag 22 februari 2014 gaven de politieke partijen in de gemeente Vlagtwedde op feestelijke wijze het officiële startschot voor de verkiezingsstrijd. De aftrap bijeenkomst werd gehouden in Zaal-12 in Vlagtwedde. 

 

 • Eindelijk starterslening in Bellingwedde

Wedde – De fractie van de PvdA in Bellingwedde heeft donderdagavond ingestemd met de Verordening Startersleningen Bellingwedde. Vier jaar geleden heeft de PvdA al gevraagd om een dergelijke verordening. Op 18 februari 2010 riep de PvdA samen met het CDA het college op om te onderzoeken onder welke voorwaarden startersleningen ingevoerd konden worden.

 Het heeft 4 jaar geduurd voordat het college van B&W van Bellingwedde een voorstel voor het invoeren van startersleningen naar de gemeenteraad stuurde. Ondanks dat het voorstel niet in de raadscommissievergadering is behandeld heeft de fractie van de PvdA toch ingestemd met het voorstel. “Dit besluit uitstellen tot na de verkiezingen zorgt alleen maar voor onnodige vertraging.” zegt fractievoorzitter Stienus Melis. “De behoefte aan startersleningen is nu aanwezig in de gemeente.”

In de afgelopen 4 jaar heeft de PvdA regelmatig gevraagd naar de voortgang van de Verordening Startersleningen. “Het is jammer dat we er 4 jaar op hebben moeten wachten, maar beter laat dan nooit.” aldus raadslid Bart Huizing.

 

 • Gemeentelijke herindeling

GEMEENTE VAN 100.000 INWONERS IS NIET DE OPLOSSING IN OOST-GRONINGEN

 

Wedde – De PvdA afdeling Bellingwedde is van mening dat één grote gemeente ‘Zuidoost Groningen’ met 100.000 inwoners niet de oplossing is voor de problematiek in de regio. De partij ziet meer in een gemeente Westerwolde die moet ontstaan na samenvoeging van Bellingwedde en Vlagtwedde. Dit is conform het unanieme besluit van beide gemeenteraden op 28 januari 2014.

Op 6 februari 2014 is het rapport Grenzeloos Gunnen II gepresenteerd met als advies dat er één gemeente ‘Zuidoost Groningen’ gevormd zou moeten worden. Deze gemeente zou ontstaan  door samenvoeging van Veendam, Pekela, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde. De conclusies die door de commissie worden getrokken zijn volgens de PvdA niet of nauwelijks onderbouwd en enkel gebaseerd op verwachtingen en meningen.

 

Een gemeente ‘Westerwolde’ zou volgens de commissie onvoldoende toekomstbestendig zijn. De bestuurlijke en ambtelijke organisatie zou onvoldoende robuust zijn en de afhankelijkheid van samenwerking met andere gemeenten maakt ‘Westerwolde’ kwetsbaar. De commissie constateert dat bij omliggende gemeenten geen draagvlak bestaat voor een gemeente ‘Westerwolde’. Buurgemeenten geven aan dat zij de filosofie van ‘Westerwolde’ niet uitvoerbaar achten. Hiermee geeft de commissie Jansen nadrukkelijk aan dat omliggende gemeenten de inwoners van Bellingwedde en Vlagtwedde een gemeente ‘Westerwolde’ niet gunnen.

 

De PvdA deelt de mening dat opschaling noodzakelijk is om de bestuurskracht te bevorderen. Een opschaling tot 100.000 inwoners draagt echter niet bij aan een draagbare afstand tussen overheid en burger. Juist het overbrengen van een groot aantal taken en bevoegdheden van het Rijk en de provincies naar de gemeenten vraagt een lokaal bestuur en politiek die dicht bij de burgers staat.

 

In de voordracht van de provincie staat duidelijk dat de regionale economie één van de kerntaken van de provincie is. Hier ligt dan ook een zeer belangrijke taak voor de provincie. In Groningen is een groot tekort aan banen waardoor veel inwoners noodgedwongen thuis zijn en nauwelijks perspectief hebben. Velen leven hierdoor in een sociale, maatschappelijke en economische achterstand. Veel van deze inwoners maken gebruik van de sociale werkvoorzieningschappen, jeugdzorg en voedselbanken. Dit geeft een extra belasting op het sociale domein waar de gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Wil men deze vicieuze cirkel doorbreken dan moet de provincie haar kerntaak op regionale economie goed uitvoeren en extra banen creëren in de provincie Groningen. Deze kerntaak kan niet gedelegeerd worden naar de gemeenten.

 

Gedeputeerde Bote Wilpstra (D66) heeft aangegeven achter het advies voor een herindeling van Bellingwedde, Vlagtwedde, Stadskanaal, Pekela en Veendam te staan. De PvdA Bellingwedde gelooft niet in een opgelegde democratie van bovenaf, maar in een democratie die van onderaf komt.  Daarom is de PvdA vóór een gemeente ‘Westerwolde’. Een gemeente met zeer veel draagvlak onder de inwoners waar de lokale politiek en lokaal bestuur dicht bij de inwoners en burgers staat.

 • Start campagne Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Zaterdag 8 februari 2014 start de PvdA Bellingwedde de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In het weekend van 8 en 9 februari zullen fractieleden, bestuursleden, leden en vrijwilligers van de PvdA een nieuwsbrief rondbrengen in  de gemeente Bellingwedde. 

In de nieuwsbrief staan een aantal speerpunten van de PvdA. Ter sprake komen het Projectplan Blijham, het jeugdonderkomen Veendiep in Bellingwolde, de onderwijshuisvesting in de hele gemeente en de staat van de voetpaden en fietspaden. De PvdA vindt dat in Bellingwedde een beleid gevoerd moet worden dat gericht is op het in stand houden van zowel het landelijke karakter als de dynamiek van de kernen. Hiervoor zijn leefbare dorpen en een vitale gemeente Bellingwedde nodig. Het thema van het komende verkiezingsprogramma van de PvdA Bellingwedde is dan ook “voor een sociaal en vitaal Bellingwedde”

 

De kandidatenlijst is een afspiegeling van bevolking

Maandag 3 februari heeft de PvdA de kandidatenlijst ingediend bij de gemeente Bellingwedde. Zowel jong als oud, man en vrouw staan op de lijst en de personen zijn afkomstig uit de verschillende kernen van de gemeente. De partij wil hiermee zorgdragen voor een goede afspiegeling van de bevolking van Bellingwedde.

groepsfoto website

 

 • Kerstmarkt in Bellingwolde

Stichting 5 mei 1973 vierde haar veertigjarig bestaan met een kerstmarkt op 13 en 14 december in De Meet in Bellingwolde. De stichting werd op 5 september 1973 opgericht ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de toenmalige koningin Juliana. Nadien bleef de stichting bestaan en werd er eens in de vijf jaar op 5 mei een optocht met tractoren en praalwagens gehouden.

Tijdens de kerstmarkt op 13 en 14 november werd het grootste buurthuis ‘De Meet’ omgetoverd in een grote kerststal, met nu al vijftig standhouders.

De kerstmarkt startte op vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur en duurde tot 21.00 uur. Zaterdag ging de markt verder van 11.00 uur tot 17.00 uur.

De PvdA afdeling Bellingwedde was, als enige politieke partij, vertegenwoordigen op bovengenoemde kerstmarkt. De kerstmarkt werd twee dagen bemand door het bestuur, leden van de fractie als wel leden. Er werd een grote toeloop verwacht van onze dorpen. Dit is ook gebleken getuige de foto’s. Ook hebben wij nog enkele nieuwe leden kunnen inschrijven.